+385 (21) 54 41 40

Korisne poveznice

Geodetski projekt Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o izvedenim geodetskim poslovima. Geodetskim projektom usklađuje se stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, formira se građevna čestica u katastru čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi. Geodetski projekt smatra se elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina. Kada se u okviru izdavanja lokacijske ili građevinske dozvole određuje formiranje građevne čestice potrebno je izraditi i geodetski elaborat kojim će se ista formirati, a u okviru istog se u obuhvatu usklađuje i stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi. Ukoliko je za formiranje građevne čestice potrebna parcelacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa tada se isto provodi u dvije faze. Prva faza je parcelacija dijelova katastarskih čestica koje čine građevnu časticu, a druga faza je spajanje u jedinstvenu katastarsku česticu nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Geodetski projekt izrađuje se za potrebe izdavanja: Lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevinske čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetskim projektom prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom. Geodetski projekt izrađuje se u slijedećim slučajevima: Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se formiranje građevinske čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici. Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici. Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građavna čestica).
Hidrografija Kontakt O Nama Etažiranje Geodetski projekt Iskolčenje objekata i katastara Legalizacija objekata Parcelacijski elaborat Upis objekata u katastar Usklađenje katastra i gruntovnice

Powered by: HERITAGE GO PRO ltd.

2017.

3D modeliranje